خدمات وردپرس

عیب یابی و رفع مشکل

عیب یابی مشکلاتی که کاربران عادی توانایی حل آن را ندارند.
هزینه نوشته شده هزینه هر ساعت کار روی سایت شما هست . اولین پرداخت شما به منزله شروع ساعت اول کار من روی سایت شماست. چنان چه تعداد ساعات بیشتری کار بر روی سایت شما انجام شود هزینه ساعت های اضافه مجدد برای شما فاکتور خواهد شد.