خدمات وردپرس

عیب یابی و رفع مشکل

700,000ریال

عیب یابی مشکلاتی که کاربران عادی توانایی حل آن را ندارند.
هزینه نوشته شده هزینه هر ساعت کار روی سایت شما هست . اولین پرداخت شما به منزله شروع ساعت اول کار من روی سایت شماست. چنان چه تعداد ساعات بیشتری کار بر روی سایت شما انجام شود هزینه ساعت های اضافه مجدد برای شما فاکتور خواهد شد.